برنامه های مرتبط
مشخصــات کلــی برنامــه
برگـزار کننده: پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ابن سينا
شیوه اجرا: وبینار
نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی یک روزه
عنـــوان بــرنامــه: تازه های جنین شناسی
مشخصــات اجرای برنامــه
زمان ثبت نام: 13:15 | 1400/08/27   الی    13:00 | 1400/09/04     راهنما  |  لینک ثبت نام
زمان برگزاری: 13:00 | 1400/09/04   الی    16:00 | 1400/09/04     راهنما  |  لینک شرکت در وبینار
زمان آزمون: 16:00 | 1400/09/04   الی    13:00 | 1400/09/17     راهنما  |  روش اول: اپلیکیشن اندروید  |  روش دوم: استفاده از نسخه تحت وب
ظرفیت برنامه (نفر): دارای امتیاز مصوب 250 نفر | ثبت نام قطعی 127 نفر | ثبت نام رزرو 0 نفر
ظرفیــت سالــن (نفر): 250
تلفن برگزار کننده: 021-22432020
تلفن واحد مجری: 02122432020داخلی455
نام واحد مجری: پژوهشگاه ابن سینا
تعـــداد سخنرانــان: 9
نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری
توضیحات تکمیلی:
مشخصــات دبیر علمی برنامــه
نام و نام خانوادگی ایمان حلوایی
هیئت علمی استادیار
عنوان رشته: [1934] بيولوژي توليد مثل | دکترا
مشخصــات مجوز برنامــه
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: ندارد
ساعت مفید: 3
ماده 12: خیر
شماره مجوز: 272665
تاریخ کمیته: 1400/08/12
تاریخ مجوز: 1400/08/26
صادر شده در: مرکز آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصی برنامــه
هــدف کلــی برنـــامه: تازه های جنین شناسی
هدف اختصاصی برنـامه: استفاده از تکنیک¬های ژنتیکی در ارزیابی سلامت جنین انجماد در ART بیوپسی جنین
سابقه اجــرای برنـامــه:
اعضــاء کمیته علمــی: دکتر محمدرضا صادقی (دکتری بیوشیمی- ریاست پژوهشگاه ابن سینا) دکتر فردین عمیدی (رئیس انجمن جنین شناسی) دکتر ایمان حلوایی (دبیر علمی) صفورا سلیمانی فخر(معاون آموزش)
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسی
ترجمـه همزمـان برنامه: -
سخنرانــان خــارجی: ندارد
روش اجــــراء: ندارد
نوآوری در اجــراء: ندارد
روش ارزشیابـــی: ندارد
بررســـی نیـــاز:
4-نظر متخصصین 7-درخواست گروه های تخصصی
بررســــی نیاز (سایــر): ندارد
سخنرانان برنامه
کد ملینـــامنام خانوادگــیهیئت علمیامتیــازنوع
********* حمید رضانمازی استادیار 5 سخنرانی
********* فاطمهحسنی استادیار 5 سخنرانی
********* محمدرضاصادقی استاد 5 سخنرانی
********* مژدهصالح نیا ندارم 5 سخنرانی
********* سعید رضاغفاری استادیار 5 سخنرانی
********* شاهینغزلی مربی 5 سخنرانی
********* فردينعميدى دانشیار 5 سخنرانی
********* آزیتافرامرزی ندارم 5 سخنرانی
روزهــا و ساعــت برگــزاری برنامه
تاریــخشــروعپــایــان
1400/09/04 13:0016:00
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادرگروه هدفمقطع رشتــهنـــام رشتــهکد رشتــهرتبــهامتیاز کمیتههزینه روزانههزینه مجموعفقط هیئت علمی
سايرتخصص هاي بالينيزنان و زايمانتخصصزنان وزایمان*1734اول3170000170000
ماماييبيولوژي توليد مثلدکترابيولوژي توليد مثل1934اول3120000120000
دکترا بهداشت باروریدکترابهداشت باروری1935اول3120000120000
ماماييدکترامامایی*19130اول3120000120000
کارشناسیمامایی*1115اول3120000120000
کارشناسی ارشدمشاوره در مامايي1483اول3120000120000
کارشناسی ارشدمامایی*1419اول3120000120000
پیوست های برنامه
عنــوان پیوستنــوع فایل پیوستمحرمانهدریافت
جنین.doc
دکتر حسنی.docx
خلاصه ترجمه رزومه استاد صالح نیا.docx
خلاصه ترجمه رزومه دکتر فرامرزی.docx