امــروز: یکشنبــه 5 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 809 | نسخه: 1028 (1398/02/29)
برنامــه ها | کلیه برنامــه های غیر حضــوری
مجری:
select
نوع:
شناسه:   عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینــوعشروع 
492 همبستگي سيتولوژي آسپيراسيون سوزني نازک با هيستولوژي در 198 بيمار تيروئيدکتومي شده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقاله 1392/02/01
429 سيستمهاي بيسيم و سيار در پزشکي از راه دور دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقاله 1391/11/01
303 بررسي ميزان تراكم استخوان در دختران شهر كوار فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقاله 1391/07/01