امــروز: جمعــه 1 تیر 97
کاربــران آنلاین: 342 | نسخه: 1014 (1397/03/31)
برنامــه ها | کلیه برنامــه های حضــوری
مجری:
select

شناسه:   عنوان:
نوع:  شروع از:  /  /   تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینــوعشروعخالی 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 70 items in 6 pages
94658 اختلال حرکت در سالمندان دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/04/15 50
95914 مباحث ضروری ویژه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/04/22 146
95951 اصول سبک زندگی بر مبنای طب ایرانی (1) دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/04/24 185
95954 اصول سبک زندگی بر مبنای طب ایرانی (2) دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/04/25 185
95958 اصول سبک زندگی بر مبنای طب ایرانی (3) دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/04/26 185
95918 مباحث ضروری ویژه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/04/28 133
96491 پوسیدگی و پیشگیری از آن در دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/05/12 65
99834 اصول سبک زندگی بر مبنای طب ایرانی (1) دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/05/15 14
99845 اصول سبک زندگی بر مبنای طب ایرانی (2) دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/05/16 14
99850 اصول سبک زندگی بر مبنای طب ایرانی (3) دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/05/17 15
98602 عوارض جانبی داروها و اصول مشاوره با بیماران دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/05/19 76
90704 تومورهای بافت نرم اندامها دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1396/06/02 173