مشخصــات کلــی برنامــه
برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نــــوع بــرنامــه: سمپوزیوم
عنـــوان بــرنامــه: سمپوزیوم جایگاه پمپ انسولين و مانیتورینگ مداوم قند خون در کنترل دیابت / ق
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: ندارد
مشخصــات دبیر علمی برنامــه
نام و نام خانوادگی فرزاد حدائق
هیئت علمی استاد
عنوان رشته: [2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص
مشخصــات اجرای برنامــه
تاریخ شروع ثبت نام: 1390/10/28
تاریخ شروع برنامه: 1390/11/27
تاریخ پایان برنامه: 1390/11/27
شهــر محل برگــزاری: تهران
ظرفیــت سالــن (نفــر): 150
تعـــداد سخنرانــان: 7
تعداد شرکــت کنندگان: 150
آدرس محــل برگــزاری: ولنجک- خ یمن - جنب بیمارستان طالقانی - پژوهشکده غدد
تلفن واحد مجری: 22439879
نام واحد مجری: ---------------
تلفن مرکز برگزارکننده: 021-23872302-3
نحوه پرداخت هزینه: صرفا ارائه فیش واریز وجه به حساب شماره اعلام می شود به نام اعلام می شود نزد بانک اعلام می شود
مشخصــات مجوز برنامــه
ساعت مفید: 0
ساعات فعال: حداقل 5 ساعت
ماده 12: خیر
شماره مجوز: 108803
تاریخ کمیته: 1390/09/27
تاریخ مجوز: 1390/10/28
صادر شده در: مرکز آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصی برنامــه
هــدف کلــی برنـــامه: ارتقاء دانش شركت‌كنندگان در خصوص اين برنامه
هدف اختصاصی برنـامه: 1) اطلاع رساني در خصوص آخرين يافته هاي مربوط به پمپ انسولین 2) ايجاد زمينه براي بحث و تبادل نظر و تبادل اطلاعات علمي 3) آشنايي با روشهاي جدید درمان انسولین
سابقه اجــرای برنـامــه: خیر
اعضــاء کمیته علمــی: 1- دکتر فريدون عزيزي (فوق تخصص غدد ـ متخصص داخلي و پزشکي هسته‌اي) استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ـ رئيس پژوهشكده علوم غدد درون ريز 2- دكتر دكتر فرزاد حدائق (متخصص غدد درون¬ريز و متابوليسم) ـ دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و عضو هيئت علمي دکتر نوید سعادت فوق تخصص غدد دانشیار دانشگاه ع پ شهید بهشتی دکتر حسین اسدیان فوق تخصص غدد دانشیار دانشگاه ع پ شهید بهشتی
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسی و انگلیسی
ترجمـه همزمـان برنامه: خیر
سخنرانــان خــارجی: Dr.Hala Tfeyli فوق تخصص غدد اطفال - داستاد دانشگاه امریکایی بیروت
روش اجــــراء: به صورت سخنراني، پانل و پرسش و پاسخ و Brain storming
نوآوری در اجــراء: ندارد
روش ارزشیابـــی: ارزشيابي نهايي برنامه
بررســـی نیـــاز:
1-اطلاعات اپیدمیولوژیک 4-شکایات و مدیریت خطر 6-نظر فراگیران 7-درخواست گروه های تخصصی 8-درخواست مدیران
بررســــی نیاز (سایــر): ندارد
سخنرانان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــازنوع
فریدون عزیزی3 سخنرانی
علیرضا استقامتی3 سخنرانی
مریم رزاقی آذر3 سخنرانی
پیمانه سرخیل3 سخنرانی
سعید کلباسی3 سخنرانی
روزهــا و ساعــت برگــزاری برنامه
تاریــخشــروعپــایــان
1390/11/27 07:5014:00
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادرگروه هدفمقطع رشتــهنـــام رشتــهکد رشتــهرتبــهامتیاز کمیتههزینه روزانههزینه مجموعفقط هیئت علمی
  تخصصبیماریهای داخلی*1710اول 3120000120000
تخصصبیماریهای کودکان1711اول 3120000120000
تخصصزنان وزایمان*1734اول 3120000120000
دکترای حرفه ایپزشکان عمومی*1510اول 38000080000
فوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم کودکان20195اول 3120000120000
فوق تخصصغدد درون ریزی و متابولیسم*2021اول 3120000120000
فوق تخصصنفرولوژی*2013اول 3120000120000
پیوست های برنامه
عنــوان پیوستنــوع فایل پیوستمحرمانهدریافت
برنامه.doc