مشخصــات کلــی برنامــه
برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نــــوع بــرنامــه: سمینار
عنـــوان بــرنامــه: نقش داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در بهداشت و سلامت
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: ندارد
مشخصــات دبیر علمی برنامــه
نام و نام خانوادگی مهناز خانوي
هیئت علمی دانشیار
عنوان رشته: [1512] داروسازی | دکترای حرفه ای
عنوان رشته دوم: [1970] فارماکوگنوزی | دکترا
مشخصــات اجرای برنامــه
تاریخ شروع ثبت نام: 1398/04/16
تاریخ شروع برنامه: 1398/04/19
تاریخ پایان برنامه: 1398/04/21
شهــر محل برگــزاری: تهران
ظرفیــت سالــن (نفــر): 600
تعـــداد سخنرانــان: 28
تعداد شرکــت کنندگان: 400
آدرس محــل برگــزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک
تلفن واحد مجری: 42910141
نام واحد مجری: دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن مرکز برگزارکننده: 021-42910141،44
نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری و در صورت نداشتن شارژ کافی ارائه فیش واریز وجه به حساب شماره 2761900442 به نام معاونت آموزشی دانشگاه ع پ تهران نزد بانک ملت- شناسه 11337
مشخصــات مجوز برنامــه
ساعت مفید: 19.4
ساعات فعال: حداقل 5 ساعت
ماده 12: خیر
شماره مجوز: 240077
تاریخ کمیته: 1398/02/16
تاریخ مجوز: 1398/04/16
صادر شده در: مرکز آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصی برنامــه
هــدف کلــی برنـــامه: هدف بررسی جایگاه فرآورده‌های طبیعی و داروهای گیاهی در ارتقای سطح سلامت جامعه
هدف اختصاصی برنـامه: فرهنگ‌سازی در خصوص تجویز و مصرف داروهای گیاهی از سوی پزشکان و متخصصان این حوزه، بررسی چالش‌های موجود در زنجیره تامین و عرضه فرآورده‌ها و داروهای گیاهی، طبیعی و سنتی،بازبینی جایگاه فرآورده‌ها و محصولات طبیعی و سنتی در کشور، معرفی رویکردهای نوین در مسیر پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و کاربرد فرآورده‌ها و محصولات گیاهی در صنعت داروسازی
سابقه اجــرای برنـامــه: ندارد
اعضــاء کمیته علمــی: دکتر مهناز خانوی، دکتر محمدحسن عصاره،دکتر محمود خدادوست، دکتر عباس کبریایی زاده، دکتر فرید دباغیان، دکتر نفیسه خسروی، دکتر مهدی وزیریان، دکتر حسین رضایی زاده، دکتر زهرا توفیقی، دکتر آرمان زرگران، دکتر روجا رحیمی
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسی
ترجمـه همزمـان برنامه: ندارد
سخنرانــان خــارجی: ندارد
روش اجــــراء: ارائه سخنرانی، پانل های پرسش و پاسخ
نوآوری در اجــراء: دارد
روش ارزشیابـــی: نظرسنجی در سامانه آموزش مداوم
بررســـی نیـــاز:
3-تصمیمات سیاست گزاران 4-نظر متخصصین 6-نظر فراگیران 7-درخواست گروه های تخصصی 10-مطالعات بهداشتی 12-بر اساس نیازسنجی سالیانه مرکز آموزش مداوم
بررســــی نیاز (سایــر): دارد
سخنرانان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــازنوع
جعفرمیرفخرایی5 سخنرانی
مهنازخانوي5 سخنرانی
ساناز محمودی5 سخنرانی
مریمتاج آبادی5 سخنرانی
فرحنازخليقي سيگارودي5 سخنرانی
مهرنازخیراندیش5 سخنرانی
مهدیوزیریان5 سخنرانی
سعيدگودرزي5 سخنرانی
آرمانزرگران5 سخنرانی
سید سعیدمیرحسینیان5 سخنرانی
محمدرضافاضلی5 سخنرانی
زهراتوفیقی5 سخنرانی
فاطمهسلیمانی5 سخنرانی
عباسکبریائی زاده5 سخنرانی
ناصرمحمدی5 سخنرانی
حسینرضائی زاده5 سخنرانی
روجارحیمی5 سخنرانی
فریددباغیان5 سخنرانی
روزهــا و ساعــت برگــزاری برنامه
تاریــخشــروعپــایــان
1398/04/19 08:3018:00
1398/04/20 08:3018:00
1398/04/21 09:0018:00
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادرگروه هدفمقطع رشتــهنـــام رشتــهکد رشتــهرتبــهامتیاز کمیتههزینه روزانههزینه مجموعفقط هیئت علمی
پزشک عمومیپزشكان عموميدکترای حرفه ایپزشکان عمومی*1510سوم6230000690000
دکترای حرفه ایپزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده*1618سوم6230000690000
تغذيهعلوم تغذيهدکتراعلوم تغذیه1925سوم63400001020000
کارشناسیعلوم تغذيه1119سوم6230000690000
کارشناسی ارشدعلوم تغذيه1425سوم6230000690000
داروسازيداروسازيدکترای حرفه ایداروسازی1512اول123400001020000
کارشناسیداروسازی1132دوم8.5230000690000
کارشناسی ارشدداروسازی1497سوم6230000690000
داروسازي بالينيدکتراداروسازی بالینی1860اول123400001020000
داروسازي سنتيدکتراداروسازي سنتي1977اول123400001020000
فارماسيوتيكسدکترافارماسیوتیکس1971دوم8.53400001020000
فارماكوگنوزيدکترافارماکوگنوزی1970اول123400001020000
فارماكولوژيدکترافارماکولوژی1924دوم8.53400001020000
طب سنتيطب سنتي ايرانيدکتراطب سنتي ايراني1953سوم63400001020000
گروه هاي داخليبيماري هاي داخليتخصصبیماریهای داخلی*1710سوم63400001020000
پیوست های برنامه
عنــوان پیوستنــوع فایل پیوستمحرمانهدریافت
برنامه تفضیلی.doc