امــروز: یکشنبــه 30 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 274 | 8.6.6 (1393/06/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • گواهی های خارج از کشور

  • بزودی برگزار می گردد

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
46752 اینتوباسیون دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/02 0
46755 اینتوباسیون دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/03 0
43833 تشخیص، درمان و مشاوره سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/03 53
41249 تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/08 35
46756 اینتوباسیون دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/10 0
46492 احیاء نوزاد دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/14 2
46715 تروما به توراکس و شکم دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/17 121
46499 احیاء نوزاد دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/22 0
46757 تریاژ دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/24 138
46853 اختلالات خلقی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/30 284
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد