امــروز: پنجشنبــه 8 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 298 | 8.7.2 (1393/08/08)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • حاج محمد تقی سبزواری ملقب به بقراط التولیه طبیب و ادیب سبزواری دوارن قاجاریه

  • دكتر قاسم غنی (۱۳۳۱–۱۲۷۷) پزشک

  • دكتر سيد احمد سيادتي ( از بنيانگذاران طب اطفال در ايران )

  • آرامگاه حكيم حاج ملا هادي سبزواري

  • حكيم حاج ملا هادي سبزواري

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
42150 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان شهيدان مبيني دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/14 38
47366 درون بخشي بيمارستان واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/15 74
42151 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان شهيدان مبيني دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/21 39
47358 مديريتي و ايمني(كاركنان و بيماران)بيمارستان واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/21 100
46315 درون بخشي بيمارستان محمد واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/26 100
46316 درون بخشي بيمارستان محمد واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/27 99
46317 درون بخشي بيمارستان محمد واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/28 99
47359 مديريتي و ايمني(كاركنان و بيماران)بيمارستان واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/28 100
42152 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان شهيدان مبيني دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/28 44
47367 درون بخشي بيمارستان واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/29 74
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد