امــروز: سه شنبــه 27 شهریور 97
کاربــران آنلاین: 334 | نسخه: bin (1397/06/27)
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 70
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 126
انجمن های علمی 170
بیمارستان ها 11