امــروز: دوشنبــه 28 آبان 97
کاربــران آنلاین: 1743 | نسخه: 1017 (1397/08/27)
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 71
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 126
انجمن های علمی 170
بیمارستان ها 11