امــروز: سه شنبــه 2 بهمن 97
کاربــران آنلاین: 538 | نسخه: 1022 (1397/11/02)
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 71
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 127
انجمن های علمی 170
بیمارستان ها 11