امــروز: سه شنبــه 29 خرداد 97
کاربــران آنلاین: 443 | نسخه: 2014 (1397/03/28)
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 69
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 125
انجمن های علمی 170
بیمارستان ها 11