امــروز: پنجشنبــه 2 فروردین 97
کاربــران آنلاین: 260 | نسخه: 1011 (1396/12/26)
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 67
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 125
انجمن های علمی 170
بیمارستان ها 11