امــروز: دوشنبــه 2 اسفند 95 | کاربــران آنلاین: 675 | 970 (1395/11/26)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
 
 
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های وابسته 62
سازمان های وزارتخانه 34
مراکز تحقیقاتی 113
انجمن های علمی 163
بیمارستان ها 11
دانشگاه های غیر وابسته 0