امــروز: یکشنبــه 1 بهمن 96
کاربــران آنلاین: 697 | نسخه: 1006 (1396/10/28)
صفـحات عمـومی | .

          فرم حضور و غیاب برنامه های آموزش مداوم

  (همکاران و رابطین محترم آموزش مداوم برای ثبت حضور و غیاب شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم صرفا از فرم فوق  استفاده نمایند و ثبت کد ملی و ساعت ورود و خروج در فرم الزامی بوده و برای مشمولانی که صرفا یکی از برگه های حضور و غیاب (ورود و یا خروج ) را تکمیل نمایند تحت هیچ شرایطی گواهی صادر نمیشود و این دفتر مسئولیتی در این مورد ندارد)



فرم ارسال اطلاعات برنامه های بازآموزی برگزار شده توسط مراکز مجری برنامه



فرم تقاضای حمایت مالی از برنامه های آموزش مداوم

متن  در سربرگ شرکت تایپ و پس از مهر و امضا ء جهت اقدامات بعدی به دفتر آموزش مداوم ارسال و به شماره 32456242 فاکس گردد




مشمولین محترمی که در برنامه های بازآموزی خارج از کشور به عنوان سخنران  و یا شرکت کننده حضور داشته اند، جهت بررسی  و تخصیص امتیاز بازآموزی لینک  زیر را کلیک نموده و پس از تکمیل فرم مربوطه با به همراه داشتن اصل و کپی گواهی      (Certificate) به دفتر آموزش مداوم مراجعه فرمایند.

      فرم دوره‌هاي آموزش مداوم خارج از كشور به منظور تعيين امتياز

                  (این کمیته حداکثر در سال دو بار تشکیل میگردد )


     فرم دوره‌هاي آموزشی و پژوهشی  به منظور تعیین امتیاز

      (این کمیته حداکثر در سال  دو بار تشکیل میگردد )

 

         فرم کمیته ماده 6 

      اعطاء فرصت جهت جبران کسری امتیاز ( هر دو ماه یک بار )