امــروز: یکشنبــه 26 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 1257 | نسخه: 1029 (1398/03/21)
صفـحات عمـومی | لزوم تکمیل فرم های ارزشیابی جهت صدور گواهی
مشمولین گرامی به منظور ارائه بازخورد به مرکز مجری و مدرسین محترم و با هدف بهبود مستمر عملكرد آموزشي تکمیل پرسشنامه ارزشیابی شیوه ارائه محتوا و فعالیت های آموزشی مدرسین و پرسشنامه ارزیابی برنامه های آموزش مداوم روی سامانه آموزش مداوم الزامی می باشد و صدور گواهی بازآموزی در هر دوره منوط به تکمیل این دو پرسشنامه می باشد.