امــروز: یکشنبــه 1 بهمن 96
کاربــران آنلاین: 516 | نسخه: 1006 (1396/10/28)
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 66
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 123
انجمن های علمی 170
بیمارستان ها 11