امــروز: سه شنبــه 20 آذر 97
کاربــران آنلاین: 378 | نسخه: 1020 (1397/09/19)
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 71
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 127
انجمن های علمی 170
بیمارستان ها 11