امــروز: یکشنبــه 29 مهر 97
کاربــران آنلاین: 225 | نسخه: 1016 (1397/07/22)
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 71
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 126
انجمن های علمی 170
بیمارستان ها 11