امــروز: دوشنبــه 27 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 541 | نسخه: 1029 (1398/03/21)
صفـحات عمـومی | دستورالعمل صدورگواهی نهائی

دستورالعمل صدورگواهی نهائی انجام برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

براساس مصوبات شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی و به منظور هماهنگی در امر صدور گواهینامه نهائی تکمیل امتیازات برنامه های آموزش مداوم مشمولین قانون آموزش مداوم در استان ها دستورالعمل ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1. برابر ضوابط کلی اجرای برنامه های آمـوزش مداوم هر یک از افـراد مشمول قانـون مـی بایست از زمان فارغ التحصیلی بطور متوسط 25 امتیاز در هر سال در رشته تحصیلی مربوطه کسب نمایند.
تبصره 1-1- ملاک مشمولیت افراد ؛ سال فراغت از تحصیل از مقطع دکترای حرفه ای رشته مربـوطه مـی باشد . در صورت طی دوره های آمـوزشی در مقاطـع مختلف تخصصی ؛ فوق تخصصی و .... (با معافیت دوره تحصیل از کسب امتیازات ) و با ارائه 25 امتیاز به ازای هر سال گواهی نهائی صادر خواهد گردید.
تبصره 2-1- در مورد متخصصینی که قبل از دوره تخصص کسر امتیازات آموزش مداوم داشته اند دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به اخذ تعهد (پیوست 1) نسبت به صدورگواهی نامه نهایی اقدام نموده و در گواهی نامه نهایی به نظام پزشکی موضوع تعهد نامه را اعلام نماید.
تبصره 3-1- امتیازات فاصله خاتمه دوره پزشکی عمومی و شروع دوره دستیاری تا سقف یکسال قابل بخشودگی می باشد.
تبصره 4-1- در خصوص پزشکان فارغ التحصیل خارج از کشور ؛ تاریخ ارزشیابی نهائی دانشنامه نامبردگان در داخل کشور مبنای تاریخ فارغ التحصیلی محسوب می گردد بعبارتی دیگر در صورت وجود دوره تکمیلی ، تاریخ اتمام دوره مذکور در داخل کشور ملاک زمان فارغ التحصیلی خواهد بود.
تبصره 5-1- گواهی نهائی برای دو دسته دکترا صادر می گردد: الف ) مشمولینی که دوره پنجساله پس از فارغ التحصیلی آنان به پایان رسیده است. ب ) مشمولینی که در دوره های قبل (1375، 1380) تمدید پروانه نموده اند.
تبصره 6-1- مشمولینی که هنوز پنجسال از فارغ التحصیلی ایشان سپری نگردیده جهت اخذ پروانه اشتغال به کار نیاز به ارائه امتیازات آموزش مداوم نداشته و در پایان پنجسال پس از فارغ التحصیلی ( در زمان تمدید پروانه) نسبت به ارائه 125 امتیاز اقدام نمایند. بدیهی است کلیه بخشنامه ها و ضوابط مربوط به گواهی مقدماتی از تاریخ صدور این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می گردد. (بطور مثال فارغ التحصیل سال 83 در سال 85 جهت اخذ پروانه مراجعه می نماید صدور پروانه ایشان توسط سازمان نظام پزشکی تا سال 88 بلامانع بوده و در سال 88 مشمول ملزم به ارائه 125 امتیاز می باشد. در صورتی که همین فرد در سال 87 جهت صدور پروانه مراجعه کند ، نظام پزشکی می تواند برای یک سال (تا سال 88) پروانه صادر نماید لذا ملاک محاسبه سال شمسی می باشد.
تبصره 7-1- آن دسته از مشمولین قانون که دارای مدک تحصیلی در دو رشته تخصصی می باشند می توانند از برنامه های آموزش مداوم هر دو گروه تخصصی امتیاز کسب نمایند. تبصره 8-1- در خصوص افرادی که به تازگی موفق به کسب تابعیت جمهوری اسلامی ایران شده اندبا استناد به نظریه شماره 411/ن مورخ 31/2/80 اداره کل امور حقوقی از تاریخ دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون می باشند.
تبصره 9-1- ضوابط صدور گواهی نهائی مشولین تبصره 7 ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون تاسیس مطب همچون دیگر مشمولین قانون می باشد و تاریخ قید شده درگواهی نهائی جهت تمدید پروانه مطب به اعتبار خود باقی است .
تبصره 10-1- در صورتی که تاریخ اعتبار پروانه آزاد مشمولینی که کمتر از پنج سال از فراغت از تحصیل ایشان سپری گردیده ؛ کمتر از پایان پنجساله آموزش مداوم نامبردگان قید گردیده ، تاریخ مربوطه بدون اخذ وجه مجدداً تصحیح گردد. (بطور مثال تاریخ اعتبار پروانه اشتغال به کار فارغ التحصیل مهر 84، 1/4/85 قید گردیده که می بایستی به سال 79 تصحیح گردد.)
تبصره 11-1- کسانی که برای صدور پروانه مطب ؛ در سال پنجم اولین دوره پنجساله آموزش مداوم مراجعه می نمایند برای جلوگیری از صدور پروانه کمتر از یکسال به دفاتر آموزش مداوم دانشگاهها هدایت شوند و دفاتر آموزش مداوم نسبت به صدور گواهی نامه نهایی پنجساله طبق دستورالعمل اقدام نماید.

2. به موجب ضوابط مربوطه انواع برنامه های آموزش مداوم مورد قبول از 5 نوع فعالیت زیر تشکیل می شود:
الف – سمینار ، کنگره ؛ کارگاه ؛ کنفرانس
ب – دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای
ج – برنامه های مدون
د – فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
هـ - خودآموزی
تبصره 1-2- به منظور مطابقت کد درج شده در گواهیهای آموزش مداوم با عنوان برنامه ها ، بدینوسیله شروع کـد ( ارقام ابتدای سمت چپ کـد ) برنامه های فوق الذکر به شـرح ذیـل اعـلام مـی گردد: 

انواع برنامه ها

کد مجوزهای صادره ازستاد

کد مجوزهای صادره ا زمراکز تفویض اختیار شده

سمینار ، کنگره (همایش)

110

--

کنفرانس

111

18

کارگاه

112

29

دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای

2

--

برنامه های مدون

3

3

فعالیت های آموزشی پژوهشی

7

--

خودآموزی

5

--تبصره 2-2- مشمولین غیر هیات علمی باید 40% کل امتیازات آموزش مداوم را از محل شرکت در برنامه های مدون اخذ نموده مابقی امتیازات را می توانند از شرکت در سایر انواع برنامه های آموزش مداوم کسب نمایند.
تبصره 3-2- با توجه به تغییر قالب برنامه های مدون ؛ امتیازات شرکت در برنامه های مدون یکسان (تکراری) با صلاحدید معاون آموزشی دانشگاه مربوطه قابل پذیرش می باشد. تبصره 4-2- امتیاز دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای و همچنین امتیاز کسب شده از فعالیت های آموزشی و پژوهشی (نوع چهارم برنامه های آموزش مداوم) می تواند جایگزین امتیاز برنامه های مدون آموزش مداوم گردد.
تبصره 5-2- برای هر مشمول کسب کلیه امتیازات از برنامه های مدون رشته مربوطه بلامانع است.
تبصره 6-2- مشمولین قانون در آن دسته از رشته تخصصی که برنامه مدون ویژه ای جهت ایشان طراحی نگردیده است ( بـه استثنـای 17 رشته بازنگری شده مدون در CD مربوطه) می توانند کلیه امتیازات را از سایر انواع برنامه های آموزش مداوم کسب نمایند.
تبصره 7-2- کلیه مشمولین می توانند حداکثر تا 75 امتیاز (در هر دوره 5 ساله) از فعالیت های آموزشی و پژوهشی کسب نمایند.
تبصره 8-2- کسـب امتیـازات از فعالیـت هـای خودآموزی تا سقف حداکثر 50% کل امتیازات آموزش مداوم مجاز می باشد.
تبصره 9-2- رشته هایی که فاقد برناه های آموزش مداوم به تعداد کافی می باشند از قبیل پزشکی اجتماعی ؛ طب کار؛ پزشکی قانونی ؛ پزشک خانواده و ... می توانند از سایر برنامه های مرتبط و یا برنامه های رشته پزشکی عمومی کسب امتیاز نمایند.

3. برای صدور گواهینامه نهائی شرکت در برنامه های آموزش مداوم افراد مشمول قانون ؛ لازمست موارد ذیل اعمال گردد:
الف – کپی کلیه گواهیهای مربوطه که شخص با شرکت در انواع برنامه ها دریافت داشته تحویل نمایند . پس از مطابقت کپی با اصل گواهی و درج مهر ابطال در پشت اصل گواهی مربوطه و همچنین مطابقت با برنامه رایانه ای اداره کل آموزش مداوم (دانشگاهها باید جهت اخذ آخرین نسخه این اطلاعات اقدام نمایند به استثناء برنامه های خودآموزی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی که بصورت غیر رایانه ای بررسی گردیده و در لیست پیوست آمده است.) ، گواهینامه نهائی شرکت در برنامه های آموزش مداوم مطابق نمونه ضمیمه صادر گردد.
ب – فرم درخواست متقاضیان صدور گواهینامه نهائی تکیمل گردد درحال حاضر فرم بصورت دستی ارائه می شود ولیکن به زودی نرم افزار آن در اختیار دانشگاهها قرار خواهدگرفت لذا ضروری است این اطلاعات جهت درج در برنامه نرم افزاری مذکور به دقت از مراجعه کنندگان اخذ گردد (پیوست 2)
ج – تصویر کارت نظام پزشکی و یا عضویت هیات علمی جهت مطابقت با اصل آن ارائه گردد.
د – گواهی فراغت از تحصیل در مقاطع دکترای عمومی و تخصص ارائه گردد.
هـ - گواهیهای شرکت در برنامه های آموزش مداوم از نظر تداخل زمانی و خدف امتیاز یکی از برنامه های همزمان بطور دقیق بررسی گردد.

4 . در مورد احتساب امتیاز شرکت در برنامه های آموزش مداوم خارج از کشور ، صرفاً گواهیهای صادره از اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی شیراز – تبریز – تهران – ایران – شهید بهشتی – اهواز – اصفهان و مشهد و میزان امتیاز مندرج در آن قابل قبول می باشد.

5 . شکل کلی گواهینامه مطابق فرم ضمیمه خواهد بود و ضرورتی به تائید آن از طرف معاونت آموزشی وزارت متبوع نمی باشد.(پیوست 3 و4)

6. گواهینامه های صادره توسط دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به امضاء و مهر دبیر آموزش مداوم و یا دبیر شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم استان (معاون آموزشی) و ریاست شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم استان (ریاست دانشگاه ) مربوطه برسد. (بدیهی است مسئولیت صحت صدور گواهی نامه ها به عهده نامبردگان می باشد)

7 . اخذ یک گواهی نهائی ( در پایان دوره پنجساله ؛ از هر دانشگاه علوم پزشکی) جهت صدور و یا تمدید پروانه مطب در سراسر کشور معتبر می باشد.

8 . به منظور تقدیر از کسانیکه بیشتر از امتیاز موظف (بیش از 25 امتیاز به ازای هر سال پس از فراغت ازتحصیل) کسب نموده اند گواهی نهائی با ذکر امتیاز موظف صادر شده و تقدیر نامه پیوست (ویژه مدرسین و شرکت کنندگان) با ذکر امتیاز مازاد با امضای معاون محترم آموزشی آن دانشگاه به ایشان اعطا شود (پیوست 5و6).

9. کلیه امتیازات کسب شده از برنامه ها از فروردین ماه اولین سال دوره پنجساله هر مشمول قابل احتساب خواهد بود.

10 . نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل مربوطه برای ستاد و دانشگاه محفوظ می باشد و در صورت مشاهده هر گونه تخطی از ضوابط ، نسبت به لغو گواهی نهائی صادره و اعلام آن به سازمان نظام پزشکی استان به منظور ملغی نمودن اعتبار پروانه اقدام خواهد شد.