امــروز: سه شنبــه 1 خرداد 97
کاربــران آنلاین: 743 | نسخه: 1012 (1397/02/27)
صفـحات عمـومی | ضرورت تكميل فرم ارزشيابي برنامه ها روي سامانه آموزش مداوم

ضرورت تكميل فرم ارزشيابي برنامه ها روي سامانه آموزش مداوم
با توجه به مصوبه شوراي آموزش مداوم از ابتداي سال 96 تكميل فرم ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم روي سامانه آموزش مداوم اجباري است. بدين منظور 0.5 امتياز از امتياز هر برنامه تخصيص به تكميل فرم ارزشيابي روي سامانه آموزش مداوم اختصاص دارد. يعني كساني كه فرم ارزشيابي برنامه را حداكثر تا 48 ساعت پس از برگزاري برنامه روي سامانه آموزش مداوم تكميل نكنند 0.5 امتياز از امتياز برنامه به آنها تعلق نمي گيرد . در مورد كنفرانس هاي ادواري به توجه به كم بودن امتياز كنفرانسهاي ادواري
  كساني كه فرم ارزشيابي هر جلسه از كنفرانس ادواري  را روي سامانه آموزش مداوم تكميل نكنند 0.25 امتياز از امتياز كنفرانس ادواري كم خواهد شد.