امــروز: یکشنبــه 5 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 801 | نسخه: 1028 (1398/02/29)
صفـحات عمـومی | میزان کسب امتیاز لازم در هر سالبا توجه به دستور العمل 663/503 مورخ 1390/8/21 اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی:

از سال 1391 کلیه مشمولین محترم باید سالانه
10 ± 25 (حداقل 15 و حداکثر 35)
امتیاز بازآموزی را کسب نمایند.