امــروز: سه شنبــه 30 بهمن 97
کاربــران آنلاین: 1145 | نسخه: 1025 (1397/11/28)
صفـحات عمـومی | میزان کسب امتیاز لازم در هر سالبا توجه به دستور العمل 663/503 مورخ 1390/8/21 اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی:

از سال 1391 کلیه مشمولین محترم باید سالانه
10 ± 25 (حداقل 15 و حداکثر 35)
امتیاز بازآموزی را کسب نمایند.