امــروز: یکشنبــه 29 مهر 97
کاربــران آنلاین: 353 | نسخه: 1016 (1397/07/22)
صفـحات عمـومی | میزان کسب امتیاز لازم در هر سالبا توجه به دستور العمل 663/503 مورخ 1390/8/21 اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی:

از سال 1391 کلیه مشمولین محترم باید سالانه
10 ± 25 (حداقل 15 و حداکثر 35)
امتیاز بازآموزی را کسب نمایند.