امــروز: یکشنبــه 5 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 801 | نسخه: 1028 (1398/02/29)
صفـحات عمـومی | گواهی های کاغذی سال 90
به نام خدا


به اطلاع آن دسته از مشمولینی که در سال 1390 گواهی نهایی 5 ساله خود را دریافت نمودند، می رساند که اگر بعد از اخذ گواهی

نهایی در سال 90 گواهی کاغذی خارج از سامانه دریافت نمودند، تا پایان سال 91 مهلت دارند که گواهی های کاغذی خارج از سامانه را

در سامانه درج نمایند. و آن دسته از مشمولین هم که گواهی نهایی خود را دریافت ننمودند، تمام گواهی های کاغذی خارج از سامانه

خود را تا پایان امسال در سامانه ثبت نمایند.
 
با تشکر

دکتر ابراهیم علیجانپور
دبیر آموزش مداوم دانشگاه